No.47 ฉบับปฏิทินอินพฤศจิกา

คืน 30 ตุลา ถึงเช้า 2 พฤศจิกา     ลอยกระทงสุโขทัย
7 พฤศจิา  ถ่ายรูปรับปริญญาน้องที่แผนก
14-15 พฤศจิกา งานแต่งน้องที่แผนก สุรินทร์
25-27 พฤศจิกา เป็นผู้ติดตามไปงาน TENCON2009 สิงคโปร์
28 พฤศจิกา งานแต่งน้องที่แผนก อาคารรับรอง พระราชวังดุสิต

แก้ไขล่าสุด ยี่สิบแปด พฤศจิกายน สองพันห้าร้อยห้าสิบสอง

(เขียนต่อฉบับหน้า)